Wirtualne biuro

Wirtualne biuro – adres do założenia i prowadzenia działalności

Sala konferencyjna:

 • dostęp do sali konferencyjnej w cenie do 10 h/mc, każda dodatkowa godz. 25 zł
 • obsługa sekretarska ( obsługa podczas spotkań biznesowych , nielimitowany dostęp do kawy i herbaty)

Korespondencja:

 • odbieranie i przechowywanie korespondencji do 1 mca w cenie
 • powiadomienie e-mail o korespondencji oraz skan zawartości bez ograniczeń
 • wysyłka pod podany adres pocztą w cenie
Wirtualne biuro Cena
Umowa na 3 miesiące, płatność za 3 miesiące 2700 zł*
Umowa na 6 miesięcy, płatność za 6 miesięcy 4700 zł*
Umowa na 1 rok, płatność za 12 miesięcy 7200 zł*

Formularz umowy

Spółka
Firma

Osoba reprezentująca

Adres do wysyłki korenspondencji

Osoba upoważniona do odbioru korenspondencji

Umowa na 3 miesiące
płatność za 3 miesiące
2700 zł netto / 3321 zł brutto
Umowa na 6 miesięcy
płatność za 6 miesięcy
4700 zł netto / 5781 zł brutto
Umowa na 1 rok
płatność za 12 miesięcy
7200 zł netto / 8856 zł brutto


Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.
Proszę wybrać plan.

UMOWA NAJMU WIRTUALNEGO BIURA

Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Hit Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Gwiaździstej 62 piętro 12 lokal 2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515540, reprezentowaną przez Pana Adama Kozłowskiego - Prezesa Zarządu- uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki zwanej dalej „Wynajmującym"

a

____ z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Gwiaździstej 62 piętro 12 lokal 2, wpisaną do VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____ reprezentowaną przez Pana ____ - Prezesa Zarządu - uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki zwanej dalej „Najemcą". wpisaną do CEIDG pod numerem ____ reprezentowaną przez Pana ____ - uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji firmy zwanej dalej „Najemcą". W dalszej części zwanymi „Stronami”.

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza że na podstawie umowy najmu z dnia 01.05.2014 roku wynajmuje powierzchnię biurową na dwunastym piętrze, lokal 2 w budynku „Sky Tower" położonym we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej 62, zwaną dalej „Powierzchnią biurową”.
 2. Wynajmujący oświadcza, że zgodnie z postanowieniami umowy najmu wskazanej w punkcie powyżej jest uprawniony do podnajmowania powierzchni biurowej osobom trzecim bez konieczności uzyskania zgody swojego wynajmującego.
 3. Wynajmujący oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

§ 2

 1. Najemca jest uprawniony do zarejestrowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod adresem Gwiaździsta 62/12/2, 53- 413 Wrocław, oraz do posługiwania się nim jako adresem korespondencyjnym.
 2. Najemca upoważnia pracowników i inne osoby współpracujące z Wynajmującym do odbioru i otwierania korespondencji przychodzącej, celem skanowania i przesyłania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w §8 niniejszej umowy. Korespondencja przychodząca nie może zostać wykorzystana przez pracowników Wynajmującego w żaden inny sposób niż opisany powyżej, ponadto pracownicy Wynajmującego zobowiązani są do zachowania w ścisłej tajemnicy zarówno treści korespondencji, jak również informacji o nadawcach i adresatach zgodnie z zapisami umowy najmu. Upoważnienie powyższe wygasa w każdym przypadku, w razie ustania stosunku prawnego wynikającego z umowy najmu. W takiej sytuacji, do czasu zmiany przez Najemcę adresu w odpowiednim rejestrze Wynajmujący może odbierać wyłącznie zawiadomienia o przesyłce pocztowej.
  Niezależnie od innych obowiązków Najemcy związanych z ustaniem stosunku najmu, będzie on zobowiązany również do niezwłocznego odbioru zawiadomień o przesyłkach pocztowych.
 3. Najemca zobowiązuje się do odbierania korespondencji w przeciągu 1 miesięcy od otrzymania powiadomienia o jej pojawieniu się. Po upływie powyższego terminu, korespondencja zostanie zniszczona.
 4. Wynajmujący może odmówić odbioru przesyłki, której nie można ze względu na gabaryty, specyficzne właściwości lub sposób przechowywania odebrać i przechowywać w biurze.
 5. Najemca oświadcza, iż w lokalu Wynajmującego mieszczącym się pod adresem: ul. Gwiaździsta 62 12/2 53-413 Wrocław nie będzie przechowywał żadnych przedmiotów stanowiących jego własność lub własność innych podmiotów.
 6. Najemca przed podpisaniem umowy musi podjąć uchwałę o nowym adresie spółki/firmy: Gwiaździsta 62 12/2, 53- 413 Wrocław.

§ 3

Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy:

 1. adres do rejestracji firmy i możliwość umieszczania go w materiałach reklamowych
 2. obsługę recepcyjną (nielimitowaną obsługę korespondencji przychodzącej, skanowanie korespondencji)
 3. dostęp do recepcji w godzinach pracy biura.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas ____ od daty jej zawarcia.

§ 5

 1. Czynsz najmu wynosić będzie ____ PLN (słownie: ____) netto.
 2. Okresem rozliczeniowym jest ____ (rozpoczynający się od dnia podpisania umowy).
 3. Czynsz najmu zostanie podwyższony o kwotę podatku VAT wynikającą z przepisów obowiązujących w chwili wystawienia faktury VAT.
 4. Czynsz za pierwszy okres rozliczeniowy zostanie uregulowany przed podpisaniem umowy.
 5. Czynsz za kolejne okresy rozliczeniowe płatny będzie z góry w terminie do 7 dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego na konto bankowe Wynajmującego wskazane na fakturze VAT.
 6. Wynajmujący zobowiązuje się wystawiać faktury VAT za czynsz najmu do 7 dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. Brak wystawienia faktury VAT nie upoważnia Najemcy do nie dokonania zapłaty we wskazanym terminie.
 7. Za dzień zapłaty czynszu uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego.

§ 6

 1. W przypadku niezapłaconej w terminie faktury Wynajmujący wystawia Najemcy wezwanie do zapłaty i tym samym Wynajmujący obciąża Najemcę fakturą za monit w kwocie 100 (słownie: sto) zł netto. W przypadku, gdy Wynajmujący nie dokona wpłaty zaległości na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od wezwania następuje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Rozwiązanie niniejszej umowy może zostać dokonane przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca jednak nie wcześniej niż z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem §6 pkt.1
 3. Najemca, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zobowiązuje się do wprowadzenia zmiany w odpowiednim rejestrze dotyczącym zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem Gwiaździsta 62 12/2 , 53- 413 Wrocław
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wynagrodzenia. W takiej sytuacji Najemcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia poinformowania Najemcy o dokonanej zmianie. Zmiana wchodzi w życie po bezskutecznym upływie terminu do rozwiązania umowy.

§7

 1. Najemca nie może podnajmować Biura bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.

§ 8

 1. Strony określają adresy do doręczeń oraz inne dane kontaktowe:
  Dla Wynajmującego:
  Hit Investment sp. z o.o.
  Adres: Gwiaździsta 62 12/2, 53-413 Wrocław
  Adres e-mail: biuro@gotowespolkiwroclaw.pl
  Telefon: 71 728 99 80

  Dla Najemcy: ____
  Osoba kontaktowa: ____
  Adres: ____ przy ____ ____
  Adres e-mail: ____
  Telefon: ____
 2. Najemca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Wynajmującego o każdej zmianie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę tego obowiązku wszelka korespondencja w tym także faktury za świadczone przez Wynajmującego oraz usługi kierowane do Najemcy będą uznane za skutecznie doręczone po awizacji, a ewentualne negatywne skutki nieodebrania korespondencji będą w całości obciążać Najemcę.
 3. Wynajmujący zastrzega, iż może udostępnić wszelkie dane Najemcy na żądanie uprawnionych do tego organów władzy publicznej w szczególności na podstawie stosownych decyzji (orzeczeń) uprawnionych organów.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszelkich danych Najemcy w celu dochodzenia swoich wierzytelności w stosunku do Najemcy.
 5. Najemca powierza Wynajmującemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w kierowanej do niego korespondencji na potrzeby wykonywania przez Wynajmującego obowiązków określonych w niniejszej Umowie. Najemca deklaruje jednocześnie, iż w pełni respektuje postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. - Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich postanowień niniejszej umowy oraz treści dokumentów, z jakimi zapoznały się przy zawieraniu niniejszej umowy oraz wykonywaniu jej postanowień.
 3. Nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność pozostałej części umowy.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Wynajmującego sąd powszechny.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od niej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 7. Umowa obowiązuje od momentu zapłaty.
 8. Umowa zostanie przesłana.